Adviezen

Voorlichting

Contact

 

 

   
Actueel toon website in zwart-wit  [lettergrootte: 1-2-3]

PERSBERICHT: SAMENredzaam Gaasperdam maakt vliegende start!
Amsterdam Zuidoost, 11 april.
De Centrale Stad heeft onlangs in het kader van “Proeftuinen Zorg en Welzijn” een projectaanvraag van de Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost geselecteerd als 1 van de 5 beste, uit meer dan 20 aanvragen. Het project SAMENredzaam Gaasperdam loopt vanaf heden tot eind van dit jaar. Het draait om de kracht en het leiderschap van 10-15 sleutelfiguren uit de wijk. Die worden eerst opgeleid alvorens ze aan de slag gaan als ‘kwartiermakers’ met hun buren of lotgenoten op het gebied van welzijn en zorg.
Download hier het volledige persbericht.

Gezocht: 10-15 sleutelfiguren voor project SAMENredzaam
Wij zoeken 10-15 sleutelfiguren die voeling hebben met de vragen, wensen, ideeën van bewoners en/of lotgenoten in Gaasperdam, en daar tenminste 9 maanden met ons, hun eigen netwerk en verschillende organisaties mee aan de slag willen. De kwartiermakers gaan op zoek naar de vragen, behoeften, wensen, noden o.a. wat betreft armoede, eenzaamheid, omgaan met bureaucratie rond het verkrijgen van hulpmiddelen, vervoer van en naar ziekenhuis, hulp bij boodschappen, of opvoeding en opvang van kinderen, en omgang met jongeren. De kwartiermakers werken toe naar 10-15 voorbeeldprojecten die overdraagbaar kunnen zijn naar ook andere wijken. We focussen in eerste instantie op behoeften die in verband staan met welzijn en zorg.
Download hier de volledige oproep.

Gezocht: trainee voor project SAMENredzaam
Wij zoeken een trainee die 16-20 uur per week ondersteunt bij de training (o.a. verslaglegging in woord enbeeld), de conferenties en bij het begeleiden van de 10-15 kwartiermakers. Het project SAMENredzaam Gaasperdam is een Proeftuinproject gefinancierd door de Centrale Stad (van april tot december 2014). Het project start op 9 mei 2014 met een Conferentie, georganiseerd door de Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost, en sluit ook af met een conferentie in december 2014.
Wij zoeken bij voorkeur iemand met HBO sociale academie of wetenschappelijk geschoold in communicatie of sociale wetenschappen.
Download hier de volledige oproep.

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 staat online. Klik hier om het te downloaden.

Presentatie: “Hoe ZO Samenredzaamheid ontsluiten?”
De presentatie “Hoe ZO Samenredzaamheid ontsluiten?”, die scheidend voorzitter Anne Stijkel bij haar afscheid heeft gehouden op de mini-conferentie “Sleutelen aan Samenredzaamheid”, kunt u hier downloaden.

Mini-conferentie 21 juni 2012
Op 21 juni a.s. zal een miniconferentie plaatsvinden, ter ere van meerdere gelegenheden. De Wmo-Adviesraad sluit nu een ‘Social Deal 2012-2014’ met het Dagelijks Bestuur van Zuidoost om de komende jaren elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan Samenredzaamheid. Deze Deal vormt de opvolger van het convenant dat per 8 juli a.s. afloopt. Het verschil tussen het oude convenant en de nieuwe deal is dat we naast onze adviserende rol meer invulling geven aan samen ontwerpen, zowel met het stadsdeel zelf als met bewoners- en gebruikersgroepen en bedrijven uit Zuidoost. Hiermee sluiten we ook een startfase af met Anne Stijkel als voorzitter. Zij zal worden opgevolgd door Erik Sengers. Ook enkele andere adviesraadsleden van het eerste uur nemen dan afscheid, zoals Dea Bohan (aandachtsgebied ouderen), Ton Koelman (mensen met een beperking) en Richel Bell (aandachtsgebied mantelzorg). Dit afscheid willen we vieren op 21 juni. Wie zich herkent in de uitnodiging en graag wil komen, is welkom. Zie de uitnodiging: ”Sleutelen aan Samenredzaamheid”. Wel van te voren opgeven!

Naar een vervoerscoöperatie in Driemond?
Driemond zal binnenkort verstoken zijn van goed openbaar vervoer. Bus 49 wordt opgeheven. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor andere bewoners in zuidoost die langs deze lijn wonen. Reden voor de Wmo-Adviesraad om een ongevraagd advies hierover te geven aan het DB. Wij hebben dat advies deze keer gedaan mede namens de Dorpsraad Driemond en de OAR. Op de nieuwe aanbesteding OV en het Plan van Eisen heeft de Dorpsraad Driemond haar inspraakreactie gegeven. Daarop heeft de Wmo-Adviesraad aan de Dorpsraad aangeboden om mee te denken hoe je de regie als gebruikers meer zelf in eigen hand kan nemen. Zie onze brief hierover.

Expliciet aandacht voor diversiteit
Diversiteit en inclusiviteit zijn voor de Wmo-Adviesraad sinds haar oprichting belangrijke thema’s. Inclusiviteit wordt van oudsher in Wmo-land gekoppeld aan mensen met beperkingen (‘iedereen moet mee kunnen doen’; gericht op toegankelijkheid in brede zin, fysiek, sociaal; voorkomen van uitsluiting), maar dient volgens de Adviesraad niet beperkt te worden tot ‘mensen met beperkingen’, maar ook breed opgevat te worden, als ‘diversiteit’. Diversiteit omvat, naast de diversiteit in individuele fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen, ook diversiteit in leeftijd (intergenerationele verschillen), sociale en culturele diversiteit, inclusief seksuele diversiteit. In de nieuwe Deal met het DB is het dan ook expliciet als aandachtsgebied opgenomen, ook als het gaat om de samenstelling van de Wmo-Adviesraad.
Lees meer...

De Wmo-Adviesraad onderschrijft ook (en heeft meegedacht over) het hierover recent vastgelegde beleid van het stadsdeel (April 2012):
“Diversiteit, en dus ook seksuele diversiteit, is een gegeven in de samenleving. Het diversiteitbeleid van het stadsdeel heeft als ambitie het bevorderen van inclusiviteit. Het stadsdeel is van alle bewoners, in al hun verscheidenheid. Iedereen heeft er recht op heeft om zichzelf te zijn en een levensstijl te leiden die bij hem of haar past. De diensten waar bewoners recht op hebben, moeten ook voor alle bewoners toegankelijk zijn. Vertaald naar het thema seksuele diversiteit betekent dit onder andere dat iedereen er recht op heeft om waar nodig door hulp- en dienstverleners te worden bijgestaan die weten hoe seksuele diversiteit een rol kan spelen bij opvoeden en opgroeien, psychische en fysieke gezondheid, en ouderenzorg. (….). Een overkoepelend principe blijft dat mensen zoveel mogelijk vrijheid moeten hebben om keuzes te maken en zichzelf te zijn, onder andere wat betreft levensstijl, seksualiteit en cultuur.

De Wmo-Adviesraad wil het belang en de zichtbaarheid van diversiteit en inclusiviteit de komende jaren blijven bekrachtigen. De Adviesraad is sinds haar oprichting in 2008 divers samengesteld in de breedste zin van het woord. De nadruk lag op diversiteitgevoelig adviseren en niet op representatie van groepen door individuen. In 2012 kiest de Wmo-Adviesraad ervoor om zich expliciet op het onderwerp seksuele diversiteit via werkbezoeken en besprekingen verder te oriënteren, teneinde de expertise bij de Adviesraad (blijvend) te vergroten. Om die reden heeft een delegatie van de Wmo-Adviesraad in april 2012 een werkbezoek afgelegd bij een roze horecagelegenheid, de maandelijkse roze horecagelegenheid in Zuidoost. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de Adviesraad het thema seksuele diversiteit in relatie tot de Wmo opnieuw geagendeerd en besloten tot het structureel inbouwen van dit thema door in de samenstelling van de raad het aandachtsgebied ‘diversiteit en inclusiviteit in brede zin’ op te nemen.

Anders invulling geven aan aandachtsgebied JEUGD
De Wmo-Adviesraad had tot voor kort een jeugdlid. Omdat het best moeilijk is om een jeugdlid te krijgen die dan ook nog eens heel breed naar Wmo-thema's moet kijken hebben we ervoor gekozen om 2 maal per jaar overleg te hebben met JARZO. Zo denken we het aandachtsgebied Jeugd effectiever in te vullen dan voorheen. Het eerste gezamenlijk overleg in juni 2012 belooft een vruchtbaar samenspel!