Actueel

Adviezen

Voorlichting

Samenstelling

Contact

 

Stedelijke
Wmo-Adviesraad

 

   
Welkom toon website in kleur  [lettergrootte: 1-2-3]

Welkom op de site van Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost. Wij zijn op 3 maart 2008 geinstalleerd door portefeuillehouder Harry Verzijl. Hij gaf ons de opdracht mee om:
(1) als antennes in het veld te fungeren,
(2) oplossingsgerichte adviezen te formuleren richting het DB, en
(3) te helpen aan vergroting van het draagvlak in de geest van de Wmo.

Hoe is dat zo gekomen? Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van kracht, een brede participatiewet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat. Burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld vanuit hun eigen mogelijkheden maatschappelijk te participeren, met speciale aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren in onze samenleving. Van de burgers wordt verwacht hierbij een actieve rol te spelen en over allerlei zaken mee te kunnen praten.

Vanuit de Centrale Stad, bij monde van de wethouder Marijke Vos, is vastgelegd dat 'niemand er slechter van mag worden met de Wmo' (notulen verslagen inspraakavonden voorjaar 2008). Stadsdeel Zuidoost is volgend in deze lijn. En wij als kersverse Wmo-Adviesraad zagen er op toe dat dat ook zo uitpakt!

Inmiddels zijn de tijden dramatisch veranderd en heeft de financiële crisis Zorg en Welzijn in ander vaarwater gebracht.
Dit brengt ons als Wmo-Adviesraad anno 2012 meer op: “Samenredzaam, hoe krijgen we dat in Zuidoost voor elkaar”?
Niet alleen door te adviseren, maar ook door mee te ontwerpen.